Legislaţie - Sindicatul Īnvatamāntului Preuniversitar Mures

0365-734 467; 0723-577 751.

sipmures@yahoo.com 

Legislaţie

Noutati

Legea nr. 198/2023 Legea invatamantului preuniversitar

Ord ME nr. 6223-2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

Contractul colectiv de munica unic la nivel de sector de negociere colectiva invatamant preuniversitar nr. 1199/05.07.2023

OUG nr. 57/2023 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul national de invatamant de stat

OUG nr. 58/2023 privind unele masuri pentru acordarea unei prime de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si unei prime de cariera profesionala pentru personalul nedidactic din invatamantul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

OUG nr. 45/2023 pentru completarea art. I din OUG nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Ord ME nr. 6218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023-2024

Ord ME nr. 4183/2022 regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Ord ME nr. 3800/2023 privind structura anului scolar 2023-2024
 

OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Ord MEC nr. 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter persona l

Ord MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2

Ord MEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

 

Ord MEN nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati/institutii din subordinea/coordonarea acestuia

Contractul Colectiv de Munica Unic la Nivel de Sector de Activitate INvatamant Preuniversitar nr. 435/17.04.2019  

OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Ord MEN nr.4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar

Ord MEN nr. 5350/2018 pentru modificarea Ord MEN nr. 4165/2018

Ord MEN nr. 4165/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar

Ord MEN nr. 4441/2018 privind metodologia de calcul si efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru personalul din unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia

Ord MEN nr. 3027/2018 pentru modificarea Ord MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar  

 

Legea Educatiei Nationale, Ordine si Instructiuni

OG nr. 9/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei

Legea nr. 201/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei  

OUG nr. 48/2018 privind drepturile elevilor scolarizati in unitati de invatamant infiintate in procesul de organizare a retelei scolare si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei

Legea nr. 1-2011 - Legea educatiei nationale (actualizata iulie 2019)

Ord MEN nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar - actualizat 2018

Ord MEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

OUG nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

OUG nr. 92-2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in periosda 1 ianuarie-31 decembrie 2012

Ord MECTS nr. 5553-2011 Metodologia privind echivalarea invatamantului realizat prin colegiu sau institut pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta

Ord MECTS nr. 4111-2012 pentru modificarea Ord MECTS nr. 5553-2011 privind Metodologia de echivalare a invatamantului realizat prin colegiul sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta

Ord MECTS nr. 5484-2011 Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale .....pt ocuparea functiei de prof. pentru inv. prescolar, primar,....

Ord MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

Ord MECTS nr. 5552-2011 modificarea Ord MECTS nr. 3753-2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii

Ord MECTS nr. 5349-2011 Metodologia de organizare a programului Scoala dupa scoala

Ord MECTS nr. 5485-2011 Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice

Ord MECTS nr. 5488-2011 Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

Ord MECTS nr. 5546-2011 Metodologia pentru acordarea titlului Profesorul anului

Ord MECTS nr. 5547-2011 Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant

Ord MECTS nr. 5549-2011 Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru constituirea corpului national de experti in management educational

Ord MECTS nr. 5559-2011 Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant

Ord MECTS nr. 5411-2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului odinha aprobate prin Ord MECTS nr. 5559-2011

Ord MECTS nr. 5561-2011 Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar

Ord MECTS nr. 5745-2011 Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica invederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Ord MECTS nr. 6143-2011 Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

Ord MECTS nr. 4613-2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011

Instructiunea MECTS nr. 1/2011 privind mentinerea in activitate ca titular peste varsta standard de pensionare

Instructiunea MECTS nr. 2/2011 privind decontarea navetei

Instructiunea MECTS nr. 3/2011 privind aplicarea art. 253 din Legea educatiei nationale

Instructiunea MECTS nr. 4/2011 privind finantarea cheltuielilor pentru examinarea medicala obligatorie

Instructiunea MECTS nr. 5-2011 privind ocuparea posturilor didactice-catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012

Instructiunea MECTS nr. 6-2011 functionarea formatiunilor de studiu in invatamantul preuniversitar
 

Salarizare

HG nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru personall din familia ocupationala de functii bugetare "Invatamant" 

HG nr. 167/2019 pentru modificarea HG nr. 34/2018

Legea nr. 153/2017 - Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anexe Legea nr. 153/2017

Ord MEN nr. 4827/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe

HG nr. 598/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile didactice de conducere de director si director adjunct din invatamantul preuniversitar, precum si pentru stabilirea categoriilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat in care se normeaza functiile de conducere didactice auxiliare de contabil-sef si secretar-sef, cu nivel de studii S/M, si nivelul salariilor de baza aferente acestora  

Ord MEN nr. 3633/2018 pentru aprobarea Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018  

Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor masuri in domeniul finantarii invatamantului

Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal bugetre, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

Legea nr. 79/2018 pentru aprobarea OUG nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017   

OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal bugetre, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017  

HG nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3alin. (3) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare (salarizare personal didactic de predare si didactic auxiliar 2017)   

OUG nr. 17/2017 privind unele masuri in domeniul invatamantului (salarizare personal nedidactic 2017) 

HG nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3alin. 2, 3 si 8, art. 33 si 34 din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

HG nr.  614/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didacticdin invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 

OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 

HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat

OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare 

OUG nr. 54/2015 privind unele masuri in domeniul invatamantului (cresterea salariilor din 01.12.2015)  

Ord MECS nr. 5557/2015 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 

OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

OUG nr. 103-2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Grile de salarizare 2013 personal didactic

Grile de salarizare 2013 personal didactic auxiliar

OUG nr. 84-2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Legea nr. 283-2011privind aprobarea OUG nr. 80-2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37-2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar (salarizarea personalului bugetar in 2012)

Legea nr. 63-2011 privind incadrarea si salarizarea in 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Legea nr. 284/2010 cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Diverse

Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar nr. 78/22.02.2017, cu modificarile introduse prin actul aditional nr. 335/29.06.2018

Ord MEN nr. 3220/2018 privind structura anului scolar 2018-2019

Ord MENCS nr. 3382/2017 privind structura anului scolar 2017-2018 

Ord MENCS nr. 5087/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant  

Ord MENCS nr. 4815/2017 pentru aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2017-2018   

Ord MENCS nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018   

Ord MENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului

HG nr. 30/2018 pentru modificarea HG nr. 72/2013 (cost standard per elev/prescolar 2018)

HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele local, pe baza costului standard per elev/prescolar

Legislatie sociala si de dreptul muncii

Legea nr. 367/2022 - Legea dialogului social

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale